7143 Sayılı Torba Kanun yürürlükte

Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un yürürlüğe girdiğini bildirdi.

7143 Sayılı Torba Kanun yürürlükte
Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçların yeniden yapılandırılmasını öngören 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Kuzu’nun konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, belediyelerdir.

 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gereken beyannameler, 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, emekli kesintileri, işsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik destek primleri, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları ve gecikme zamları, 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırılan borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

 Yapılandırılan borcun tamamının, ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, yurt içi ÜFE oranında hesaplanan faizinin yüzde 90’ı silinecektir.

Yine peşin olarak ödenen idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacaktır.

Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.

 Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.

7143 sayılı Kanunla esnaf ve sanatkârlarımız için vergi barışı uygulaması da bir kez daha getirilmiştir.

Buna göre, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma değer vergisi için Kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, anılan yıllara ait defter ve belgeler incelenemeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunulan vergiler için ayrıca bir vergi istenemeyecektir.

Basit usulde vergiye tabi esnafımızın yanında çalışan diğer ücretli durumundaki çalışanların, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar vergi karnesi doldurmamış ve ücretinden dolayı gelir vergisi ödememiş olmaları halinde, 2018 yılına ilişkin gelir vergilerini ödemeleri ve vergi karnelerine işletmeleri şartıyla, önceki yıllara ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza tahakkuk ettirilmeyecektir.

Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.

5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayım tarihinden 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

2018 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir

 Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67’nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.

Bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.”

Berna KUŞ

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2018, 09:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER